Nav visning søg

Navigation

Søg

Generalforsamling


Referat fra den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk afholdt 15. marts 2017 i Ridemandsmølle, Godthåb. Der var i alt fremmødt 9 medlemmer.

1. Valg af dirigent
Formand Henrik Højlund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Jørn Jensen som dirigent. Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dagsorden i følge vedtægterne. 
Der var ingen fuldmagter.

2. Formandens beretning
2016 har været et spændende år for værket med mange aktiviteter.
Godthåb Vandværk har i alt 489 forbrugere/medlemmer. I 2016 er der kommet 5 nye forbrugere til (Sportvænget). Der er i 2016 udpumpet 49.437 m3 og opkrævet 47.571 m3 svarende til ca. 97 m3 pr. husstand, hvilket svarer meget fint med forbruget sidste år, som var på 100 m3 pr. husstand. I forhold til det normale på ca. 125 - 150 m3 pr. husstand pr. år er dette meget fint. I 2016 har ledningstabet været ca. 5 %, hvilket primært skyldes forskellen mellem den elektroniske vandmåler på værket og de enkelte forbrugeres målere, samt øget forbrug i forbindelse med de sprængninger og reparationer vi har haft. I øvrigt et meget fornuftigt og normalt tab i forhold til mange andre vandværker.
I 2016 har vi haft nogle utætte anboringer på Ærenprisvej, Zincksvej og Erikavej. Vi har monteret nye hovedstophaner på Snebærvej og Zincksvej (ved Halvej). Stophane ved Blishønevej 13 er fundet og der er etableret ny stikledning og målerbrønd. 
I april havde vi en del klager fra beboere på Birkagervænget samt Møllemarken 17 over manglende vandtryk/flow. Årsagen blev fundet i et par hovedstophaner, som kun stod halvt åbne, og så er der fjernet en delvis tilstoppet kontraventil på hovedledningen på Tostrupvej.  
I september måned har vi udskiftet hovedledningen i hele Ærenprisvej, og der er etableret nye stikledninger og målerbrønde til samtlige forbrugere. Vi har i 2016 udskiftet ca. 160 vandure i forbindelse med den lovpligtige udskiftningscyklus. Der er desuden etableret målerbrønd på Birkagervænget 18. Ellers har der ikke være de store reparationer på ledningsnettet.  
Som jeg fortalte på sidste generalforsamling, har vi arbejdet med den systematiske vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. Det er bl.a. derfor vi strategisk har valgt at udskifte hele ledningsanlægget i Ærenprisvej.
På selve værket har vi været nødt til at udskifte vores kompressor ved hydroforen, da den gamle var brændt sammen. Vi har desuden indkøbt en ny adsorptionsaffugter. Hydroforen er blevet renset indvendig, og kontrolleret i.h.t. bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 (for trykbærende udstyr).
Af rapporten fremgår at beholderen er i god stand, og sikkert har mange års levetid endnu.
Der er etableret et varslingssystem hos UMS, således at det nu er muligt at varsle forbrugerne om akut, og planlagte ledningsafbrydelse, via sms og opkald.
Vi har i foråret konstateret fejl på styrepanelet til filterrensning. I den forbindelse har vi udskiftet styringen til en ny type, hvor vi har mulighed for at følge driften via telefonen, samt mulighed for at trække data ud til brug for analyser af driften. Der er tale om en ”light udgave” af et SRO-anlæg, som vil giver besked til vandværksbestyreren og bestyrelsen i tilfælde af uregelmæssigheder i driften på værket.
Vi har kortlagt vores ledningsnet elektronisk, men vi mangler stadig at få kortlagt en del stophaner. Arbejdet med lokaliseringen af stophaner pågår i 2017. 
Sidste år har jeg haft en række møder med Aalborg Kommune omkring etablering af forsyning til Fenris Allé, Etape 2, hvor vi har forsyningspligten. Etape 2 vil blive (er) udbudt i 5 storparceller, som der derfor i princippet kan blive 5 købere til. Det bliver de nye ejere af storparcellerne, som skal stå for etableringen af forsyningen. Som udgangspunkt er der lagt op til i alt ca. 110 boenheder i hele etape 2. Ind til videre er stamvejen etableret, og parcellerne er udbudt. Vi har ikke hørt nærmere endnu. Med op til ca. 110 nye boenheder på vores ledningsnet, bliver vores værk og pumpekapacitet sikkert ikke tilstrækkelig. Vi har derfor, som tidligere nævnt, fået etableret mulighed for at få data over udpumpet vandmængde, for at vurdere hvad der på sigt kan blive nødvendigt at foretage af ændringer. Vi forventer ind til videre undersøgelser er gennemført, at kunne klare forsyningen – eventuelt med en større pumpe. Det er undersøgelser der står på lige i øjeblikket. Vi forventer at etape 2 på Fenris Allé går i gang i løbet af 2017.
Vi har sidst på året 2016 haft møder med kommunen om indsatsplanerne for alle vandværker i Aalborg Kommune. Der havde været afholdt flere møder med alle vandværker. Den væsentligste indsatsplan for Godthåb Vandværk er, at vi skal informere forbrugerne om bevaring af vores drikkevand. Det falder meget godt i tråd med vores ideer om mulige giftfri by kampagner. 
 På et af møderne i vandsamarbejdet var et indlæg fra beredskabscenteret. Her opfordrede beredskabschefen til, at vi vurderede brandhanerne i vores forsyningsområde. I den forbindelse har jeg haft et møde med ham, og vi har foreslået nedlæggelse af 3 af de 6 brandhaner vi har.
I starten af 2016 skulle vi indsende ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse. Det plejer at være en form sag, men denne gang krævede det en VVM-anmeldelse. Ansøgningen blev fremsendt rettidigt, men vi har stadig ikke fået vores indvindingstilladelse. Kommunen anfører, at den snart vil komme, og at vi blot skal fortsætte som tidligere. Under behandlingen har vi dog ansøgt om en forhøjelse af indvindingstilladelsen, grundet den mulige forestående forsyning til Fenris Allé. 
I 2016 er der afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Vores vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand i en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark. Alle forbrugere har direkte adgang til at se de seneste analyseresultater via vores hjemmeside.
På bogholderisiden kan vi oplyse, at der udsendes 439 opkrævninger pr. kvartal, hvoraf de 389 nu betales via NETS. Det svarer til 89 %. Dette medfører naturligvis også, at vi meget sjældent har restancer for manglende betalinger.
Til slut vil jeg gerne takke vores vandværksbestyrer, Peter Lüchow samt Jakob Axelsen for arbejde med at få den daglige drift til at glide problemfrit på vores værk, samt for håndtering af sprængninger og opdatering af både værk og ledningsnet. En tak til vores kasserer, Hans Jørn Thomsen for arbejdet med finanserne, samt Poul Tradsborg for et godt samarbejde i 2016. 

Der var følgende spørgsmål til beretningen:
Hans Jørgen: Antal forbruger og antal udsendt regninger er ikke det samme? HJT det er fordi andelsforeninger kun får en opkrævning, men er flere forbrugere.
Lennart spurgte til om vi havde vand nok, mente man havde undersøgt det tidligere. PL oplyser at der er vand nok, men det kan være et spørgsmål om pumpekapacitet. Man er ligeledes sårbar, hvis vi kun har en boring. HHL oplyser at bestyrelsen arbejder med sagen.
Knud roste bestyrelsen for et godt arbejde. 
Jørn foreslog, at man i forbindelse med vandaflæsning kunne medbringe et orienteringsskrivelse om aktuelle emner. Tages op af bestyrelsen.
Beretningen herefter vedtaget enstemmigt. 
 
3. Kassererens beretning
Regnskabet uddelt på generalforsamlingen.
Hans Jørn Thomsen gennemgik regnskabet for 2016.
HJT oplyste, at det nu var den nye måde at opstille regnskabet på. Han gennemgik derefter regnskabet med tilhørende forklaring på det nye system.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
 
4. Budgetforslag for 2017
Hans Jørn Thomsen fremlagde forslag til budget for 2017.  
Var lavet efter det gamle system. Fra i år vil også budgettet blive lavet efter de nye principper. 
Taget til efterretning.
 
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Jacob Axelsen, Hans Jørn Thomsen og Poul Tradsborg. Alle var villig til genvalg.
Alle genvalgt.
 
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg var Knud Bech og Arne Knudsen.
Knud Bech var villig til genvalg. Valgt som 1. suppleant. Arne Knudsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Rune Kibsgaard Korshøj, der havde givet mundtlig tilsagn. Valgt som 2. suppleant. 
 
8. Valg af Revisor
 Jørn Jensen, Godthåb. Genvalgt.
 
9. Eventuelt
HHL og PT redegjorde for bestyrelsen optakt til Giftfri by. I forbindelse med aktion ”Ren By” den 02. april 2017 vil der blive lavet en lille stand i Forsamlingshuset, ligesom der kommer opslag i udhængsskabet. HHL laver 2 klassesæt til Lyngbjerggårdskolen.
Jørn supplerede med at også her, kunne man informere i forbindelse med måleraflæsning.
Knud forespurgte til nedlæggelse af Godthåb Nordre Vandværk. Bestyrelse havde ikke været vidende om det, men mener ikke det vil danne præcedens.
Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede dirigenten.
 
Referent
 
Poul Tradsborg