Nav visning søg

Navigation

Søg

Generalforsamling

Referat fra den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk afholdt 21. marts 2018 i Ridemandsmølle, Godthåb.Der var i alt fremmødt 7 medlemmer.

1. Valg af dirigent:
Formand Henrik Højlund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Poul Tradsborg som dirigent. Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dagsorden i følge vedtægterne. 
Der var ingen fuldmagter.
2. Formandens beretning:
Formandens beretning for år 2017 ved den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk den 21. marts 2018. 
2017 har været et spændende år for værket med mange aktiviteter.
Godthåb Vandværk har i alt 493 forbrugere/medlemmer. I 2017 er der kommet 4 nye forbrugere til (Sportvænget). Der er i 2017 udpumpet 50.594 m3 og opkrævet 48.014 m3 svarende til ca. 97 m3 pr. husstand, hvilket er det samme som sidste år. I forhold til det normale på ca. 125 m3 pr. husstand pr. år er dette meget fint. I 2017 har ledningstabet været ca. 5 %, hvilket primært skyldes forskellen mellem den elektroniske vandmåler på værket og de enkelte forbrugeres målere, samt øget forbrug i forbindelse med de sprængninger og reparationer vi har haft. I øvrigt et meget fornuftigt og normalt tab i forhold til mange andre vandværker.
Som jeg fortalte på sidste generalforsamling, arbejder vi stadig med den systematiske vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. 
I løbet af sommeren har en forbruger haft problemer med at det kolde vand var meget varmt. Det viste sig, at det var en sprængning på fjernvarmen, som var årsagen.
I løbet af oktober måned begyndte Aalborg Varme at tilsætte et grønt farvestof til fjernvarmevandet. Derved kan man se, om der skulle være utætheder i f.eks. varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.
Vi har i samarbejde med Beredskabscenteret fået fjernet en brandstander på Halvej.
Aalborg Vand, som har overtaget forsyningen og driften til Nordre har haft henvendt sig vedrørende den nødforsyningsledning, som ligger i Tostrupvej. De ville gerne have sat en måler på for vores regning ellers lukkedes forbindelsen. Vi har i den forbindelse valgt at få lukket for forbindelse, da den ingen praktisk betydning har for os. 
Også i 2017 har vi fået udskiftet 1/3 af vore vandmålere. I 2017 drejer det sig om ca. 160 målere der er skiftet. Udskiftningen er et led i den løbende og lovpligtige udskiftning. I år skal vi have skiftet den sidste 1/3, hvorefter der går 3 år inden vi skal i gang med udskiftning igen. Til den tid overvejes udskiftning til elektroniske målere. 
I 2017 har vi fået projekteret og etableret forsyning til den nye udstykning på Sportvænget, kaldet etape 3. Udstykningen består af 10 nye parceller, som efter sigende alle skulle være solgt nu. Der er allerede gang i byggeriet på 3-4 af matriklerne. Vi har fået alle udgifter betalt af Aalborg Kommune som er bygherre, og vi har ligeledes fået betalt tilslutningsafgiften for alle 10 parceller. Det fremgår naturligvis også af vores regnskab.
På bestyrelsesmøde i september, blev det besluttet at hæve vandprisen med 2 kr./m3. Det skyldes primært, at vi forventer øgede udgifter til systematisk vedligeholdelse, samt at vi forventer en større udgift ved målerudskiftningen, hvis der vælges at anvende elektroniske målere. Budgettet for 2018 med denne stigning er i øvrigt godkendt af Aalborg Kommune.
På selve værket har vi haft et utæt skyllerør til filtrene, som i første omgang blev svejst, men efterfølgende er skiftet til nye.
Vi har kortlagt vores ledningsnet elektronisk, men vi mangler stadig at få kortlagt en del stophaner. Arbejdet med lokaliseringen af stophaner pågår i 2018. 
I 2016 havde jeg en række møder med Aalborg Kommune omkring etablering af forsyning til Fenris Allé, Etape 2, hvor vi har forsyningspligten. Etape 2 har været udbudt i 5 storparceller, som der derfor i princippet kan blive 5 købere til. Det bliver de nye ejere af storparcellerne, som skal stå for etableringen af forsyningen. Som udgangspunkt er der lagt op til i alt ca. 110 bo-enheder i hele etape 2. Ind til videre er stamvejen etableret, og parcellerne er udbudt. Vi har ikke hørt nærmere endnu, og kan ikke sige noget videre om etableringen, men vi er klar, når en bygherre henvender sig. Vi har dog her i februar 2018 haft indledende dialog med Sennen Bolig, som har købt en af storparcellerne, og som i løbet af marts måned har planer om at sælge ejerboliger. Der er regnet med 9 boliger som opføres i to typer på henholdsvis 116 m2 og 130 m2. Vi forventer, at disse opføres i løbet af 2018.
Vi har sidst på året 2017 haft møder med kommunen om indsatsplanerne for alle vandværker i Aalborg Kommune. Der havde været afholdt flere møder med alle vandværker. Den væsentligste indsatsplan for Godthåb Vandværk er, at vi skal informere forbrugerne om bevaring af vores drikkevand. Det falder meget godt i tråd med vores ideer om mulige giftfri by kampagner.
Godthåb Vandværk har igennem mange år været medlem i Vandsamarbejdet i Aalborg Kommune, herunder også åben-land-samarbejdet. I efteråret 2017 fik vi på et af møderne information om at Vandsektorloven medfører nogle udfordringer for vandværkssamarbejder. For åben land-samarbejdet gælder, at Aalborg Vand A/S ikke kan deltage i et samarbejde om etablering af ledninger. Det samme gør sig gældende for de øvrige vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven. På den baggrund blev det vurderet, at grundlaget for samarbejdet ikke længere var til stede. Da der er bred enighed om, at grundvandssamarbejde vandforsyningerne imellem er en god idé er der i stedet oprettet en forening; Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg. Formålet med foreningen er at sikre, at forsyning med drikkevand i Aalborg Kommune fortsat kan ske på grundlag af uforurenet grundvand, dvs. uden videregående permanente rensningsforanstaltninger og i overensstemmelse med vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune. GVA’s formål er også at fremme udførelse og deltagelse i grundvandsbeskyttelsesprojekter, herunder indsatsplaner. Den 13. december 2017 blev der så holdt stiftende generalforsamling i den nye forening, og valgt bestyrelse. I den forbindelse er vi også repræsenteret, da jeg er valgt som suppleant til bestyrelsen.
På generalforsamlingen sidste år blev der spurgt til om den selskabsform, som vandværket har er den, som passer bedst til et forbrugerejet selskab. I den forbindelse har bestyrelsen forespurgt hos Danske Vandværker, om der vil være udfordringer ved at vores vandværk er registreret som et I/S. Hovedkonklusionen er, at hvis vores selskab er korrekt registreret i VIRK.DK og i NETS, er der ”ingen rygende pistol” og umiddelbart ingen grund til ændring. 
I 2017 er der afholdt 3 bestyrelsesmøder. 
I løbet af foråret 2017 blev der på Fyn fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Resterne af sprøjtemidlet findes primært i områder, hvor der har været dyrket roer, løg og rødbeder. Selv om vi ikke lige har sådanne områder i forbindelse med vores indvindingsopland, har vi fået foretaget analyser af vandet for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Analysen viste heldigvis ingen forekomst.
I efteråret 2017 har vi haft en analyse hos en forbruger, hvor jernindholdet var højere end grænseværdien. Vi blev derfor kontaktet af Kommunen for en forklaring. Vi har aldrig haft for meget jern i vores vand, hvorfor det undrede os, at der pludselig var jern over grænseværdien hos en forbruger tæt ved værket. Vi undersøgte, om der var sket noget i forbindelse med filterskylning, hvilket ikke var tilfældet. Vi fik derfor hurtigt foretaget en analyse af jernindholdet ab værk, hvilket ikke viste jernindhold over grænseværdien. Vi må derfor formode, at det er i forbrugerens egen installation, at jernet er frigivet.
Vores vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand i en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark. Alle forbrugere har direkte adgang til at se de seneste analyseresultater via vores hjemmeside.
I efteråret 2017 blev en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bek. Nr. 1147 (i daglig tale kaldet drikkevandsbekendtgørelsen) vedtaget. I den oprindelige form var den meget uklar i forhold til hvilke analysepakker det enkelte vandværk skulle anvende. Et af de nye elementer i den nye drikkevandsbekendtgørelse er bl.a. at analysepakken udvælges med udgangspunkt i en risikoanalyse. Der er dog ikke nogen fornuftig vejledning til, hvorledes man skal lave en risikovurdering på hidtil ukendte stoffer. Vi er gået i samarbejde med vores analyselaboratorium, Analytech, om at tolke reglerne. Selv Aalborg Kommune er ikke klar over hvad der skal foretages. Hovedformålet for os har været, at få udarbejdet en risikovurdering for de kendte analyseparametre. Derved vil vi kunne spare en del penge på analyser, idet vi ellers skulle have gennemført den fulde analysepakke. Det ville have medført en næsten fordobling af vores analyseudgifter. Der er dog stadig ikke tvivl om, at vi kommer til at betale mere for analyser i fremtiden, men det skyldes primært at der er kommet flere analyseparametre til.
Apropos tidligere nævnte fund af jern i en analyse hos en forbruger; så er der i den nye drikkevandsbekendtgørelse krav om, at prøvetagning hos forbrugerne skal ske uden forudgående skylning (man lader vandhanen løbe i 5 minutter). Det er bl.a. noget, som vi har protesteret over, da der derved med sikkerhed vil findes metaller i analyserne over grænseværdierne. Vi er af den opfattelse, at vandværket ikke kan hæfte for hvad der sker efter stophanen, da det er her vores leverance går til. Desuagtet er det dog sådan det bliver, men vi har derfor aftalt med Analytech, at der udtages to prøver hos forbrugerne hver gang – en uskyllet, og en hvor vandet har løbet. Derved har vi mulighed for at få analyseret B-prøven, hvis der skulle være stoffer over grænserne i A-prøven.
Indenfor de seneste 14 dage har der i medierne været en del tale om forekomst af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet. 1,2,4-triazol er et pesticid, og et nedbrydningsprodukt af en række svampemidler anvendt i landbruget. Fundet af pesticidet er kun gjort på de 6 VAP-marker, som er udpegede testmarker. VAP står for Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand. Konkret er der fundet overskridelse af grænseværdien på 0,1 microgram/liter. Der er vel at mærke tale om en overskridelse i de øverste jordlag i primært sandjorde op opsprækkede lerjorde, og der er således ikke et akut behov for at få dette undersøgt yderligere for nuværende i vores tilfælde. Analyseparametre omkring 1,2,4-triazol vil sandsynligvis indgå i analysepakkerne senere på året.
På bogholderisiden kan vi oplyse, at der udsendes 443 opkrævninger pr. kvartal, hvoraf de 389 nu betales via NETS. Det svarer til 88 %. Dette medfører naturligvis også, at vi få restancer for manglende betalinger.
Til slut vil jeg gerne takke vores vandværksbestyrer, Peter Lüchow samt Jakob Axelsen for arbejde med at få den daglige drift til at glide problemfrit på vores værk, samt for håndtering af sprængninger og opdatering af både værk og ledningsnet, samt målerudskiftning. En tak til vores kasserer, Hans Jørn Thomsen for arbejdet med finanserne, samt Poul Tradsborg for et godt samarbejde i 2017. 
Henrik Højlund Larsen
Formand
Beretningen herefter vedtaget enstemmigt.
3. Kassererens beretning:
Regnskabet uddelt på generalforsamlingen.
Hans Jørn Thomsen gennemgik regnskabet for 2017.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
 
4. Budgetforslag for 2018.
Hans Jørn Thomsen fremlagde forslag til budget for 2018. 
Taget til efterretning. 
 
 5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Henrik Højlund Larsen og Peter Lüchow. Alle var villig til genvalg.
Alle genvalgt.
 
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Knud Bech og Rune Kibsgaard Korshøj. Begge var villige til genvalg.
Begge genvalgt.
 
8. Valg af Revisor:
 Hans Jørgen Jørgensen. Villig til genvalg.  Genvalgt.
9. Eventuelt:

Referent

Poul Tradsborg