Logo

Nav visning søg

Navigation

Søg

Generalforsamling

 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk afholdt 21 marts 2024 i Ridemandsmølle, Godthåb.

Der var i alt fremmødt 8 medlemmer og regnskabsfører Erik Jensen.

1. Valg af dirigent.

Formand Henrik Højlund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Lone Daasbjerg som dirigent.

Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dagsorden i følge vedtægterne.

Der var ingen fuldmagter.

2. Bestyrelsens (Formandens) beretning.

Formandens beretning for år 2023 ved den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk den 21. marts 2024.

Det fælles vandværk – Godthåb Vandværk A.m.b.A., blev en realitet i 2009, og det er altså i år 15 år siden. Jeg har været formand siden etableringen, og dette er derfor min 15 fremlæggelse af bestyrelsens beretning. I 2023 har vi fået ændret selskabsformen fra et I/S til et A.m.b.A. efter anbefalinger fra SKAT og Danske Vandværker. Det blev en realitet efter en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Godthåb Vandværk har i alt 552 forbrugere/medlemmer. I 2023 er der kommet 2 nye forbrugere til. Der er i 2023 udpumpet 55.633 m 3 og opkrævet 51.399 m 3 svarende 93 m 3 pr. husstand, hvilket er en lille men ikke signifikant stigning i forhold til sidste år. I forhold til det normale på ca. 125 m 3 pr. husstand pr. år er dette meget fint. I 2023 har spildet været 8,2 %, hvilket primært skyldes forskellen mellem den elektroniske vandmåler på værket og de enkelte forbrugeres målere, samt øget forbrug primært i forbindelse med en meget stor sprængning hos en forbruger på Volstrupvej i 4. kvartal. I øvrigt et sammenligneligt tab i forhold til andre vandværker. Som jeg fortalte ved tidligere generalforsamlinger, arbejder vi stadig med den systematiske vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. Konkret er der i 2023 indgået aftale om udskiftning af dele af hovedledningen på Volstrupvej fra nr. 21 og op til nr. 33. Inden igangsætningen på anlægsarbejderne har vi fremsendt orienterings materiale til de berørte forbrugere.

Vi har i 2023 som sagt haft et ret stort ledningsbrud hos en forbruger på Volstrupvej, hvor ca. 840 m 3 vand er løbet ud. Selve sprængningen skete mellem stophanen og måleren på forbrugerens matrikel. I den forbindelse er det her vigtigt at pointere, at jordledningen fra stophanen til måleren/ejendommen er forbrugerens ejendom og pligt til vedligeholdelse, og at det kan have store økonomiske konsekvenser hvis der sker en sprængning på jordledningen for forbrugeren. Vi har kortlagt vores ledningsnet elektronisk, men vi mangler stadig at få kortlagt en del stophaner. Fra medio 2023 skulle vores ledningsnet lægges ind i et nyt LER-system. Det har betydet, at svar tiden på LER-henvendelser er reduceret fra de tidligere 5 hverdage til 2 timer. I løbet af 2022 har vi haft møder med potentielle leverandører af løsninger, som kan opfylde kravene til svar tider, formater og håndtering, og i starten af 2023 har vi indgået aftale med LE34, som fra 1. februar har forestået besvarelse af vores LER-henvendelser.

I 2023 har vi desuden indgået aftale med Regnskabskontor Nord, ved Erik Jensen, om at de overtager regnskabsfunktionen. Vores kasserer Hans Jørn holder stadig styr på bilag og fremsender disse til Regnskabskontor Nord, så de ved årets udgang kan lave et regnskab og Side 2 Side 2 af 4 Godthaab Vandværk balance til godkendelse og fremlæggelse. Når vi kommer til det punkt på dagsordenen, vil Erik Jensen hjælpe med at gennemgå regnskabet for 2023. Det er desuden planen, at Regnskabskontor Nord fremover ligeledes skal stå for opkrævningerne, men mere om det senere, når det er endeligt aftalt.

I 2023 er der afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Vores vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand i en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark. Alle forbrugere har direkte adgang til at se de seneste analyseresultater via vores hjemmeside. I 2024 vil vi undersøge mulighederne for etablering af ny boring. Årsagen er bl.a. at vi ønsker at sikre den gode vandkvalitet og forsyningssikkerhed mange år frem. På bogholderisiden kan vi oplyse, at der udsendes 498 opkrævninger pr. kvartal, hvoraf de 459 nu betales via NETS. Det svarer til 92 %. Dette medfører naturligvis også, at vi får få restancer for manglende betalinger.

Umiddelbart efter nytår i år mistede vi pludseligt og helt uventet vores trofaste vandværksbestyrer Peter Lüchow. Peter døde den 2. januar 2024. Peter har lagt et kæmpe arbejde i driften af værket, og han har med kyndig hånd sikret at udskiftninger af ledninger er sket på betryggende vis. Han er også derfor savnet i bestyrelsen.

Vi har derfor fået Anni Tindahl Østergaard ind i bestyrelsen, da hun har stået som suppleant til bestyrelsen. Samtidig har Jakob Axelsen indvilget i at overtage hvervet som vandværksbestyrer, hvilket jeg personligt er meget tryg ved. Jakob har som flere af os andre fuldtidsjob ved siden af, men vi har givet hinanden håndslag på at vi hjælper hinanden.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2023.

Henrik Højlund Larsen

Formand

 

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Ingen spørgsmål til beretningen.

Formandens beretning vedtaget.

3. Det reviderede regnskab forelæggelse til godkendelse.

Hans Jørn Thomsen uddelte regnskabet for 2023, der var underskrevet af bestyrelsen. Regnskabsfører Erik Jensen orienterede om fremgangsmåden ved regnskabsførelse, der var lovbestemt. Regnskabet blev derefter gennemgået. Der var efterfølgende følgende spørgsmål:

Hans Jørgen. Egenkapital kan det bruges. Nej det er låst fast jf. regnskabsloven. Hans Jørn: Der skyldes ikke noget.

Per: Hvad skyldes fald i afskrivninger. Fald i afskrivninger på bygninger skyldes ændret regnskabsførelse. Knud: Hvordan går vandværket i forhold til andre vandværker på samme størrelse. Det er svært at sammenligne mellem vandværker.

Selskabs oplysninger siden skal revideres. Enkelte rettelser.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Budgetforslag for 2024.

Hans Jørn Thomsen fremlagde forslag til budget for 2024.

Taget til efterretning.

5. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Henrik Højlund Larsen og Anni T.t Østergaard. Alle var villig til genvalg.

Alle genvalgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg var Knud Bech og Annie Tindahl Østergaard. Forslag Rune Korshøj og Per Mangård

Begge valgt.

8. Valg af Revisor. Hans Jørgen Jørgensen villig til genvalg.

Valgt.

9. Eventuelt.

Knud takkede for den tid han havde været med som suppleant og tak for god information. Hans Jørgen spurgte til hvor den nye boring skulle laves. Henrik orienterede om arbejdet.

Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede dirigenten.

Referent

Poul Tradsborg

 

Dirigent

Lone Daasbjerg

 

Konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Henrik Højlund Larsen

Kasserer Hans Jørn Thomsen

Vandværksbestyrer Jakob Axelsen

Bestyrelsesmedlem Anni T. Østergaard

Sekretær Poul Tradsborg

01. suppleant Per Mangaard

02. suppleant Rune Kibsgaard Korshøj