Nav visning søg

Navigation

Søg

Generalforsamling

Referat fra den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk afholdt 13. marts 2019 i Ridemandsmølle, Godthåb.


Der var i alt fremmødt 11 medlemmer.

1. Valg af dirigent:
Formand Henrik Højlund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Jørn Jensen som dirigent. Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dagsorden i følge vedtægterne. 
Der var ingen fuldmagter. 

2. Formandens beretning:
Formandens beretning for år 2018 ved den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk den 13. marts 2019. 
1. januar 2019 havde det fælles vandværk i Godthåb – Godthåb Vandværk I/S eksisteret i 10 år.
Godthåb Vandværk har i alt 495 forbrugere/medlemmer. I 2018 er der kommet 4 nye forbrugere til. Der er i 2018 udpumpet 52.329 m3 og opkrævet 49.813 m3 svarende til ca. 101 m3 pr. husstand, hvilket er en lille men ikke signifikant stigning i forhold til sidste år. I forhold til det normale på ca. 125 m3 pr. husstand pr. år er dette meget fint. I 2018 har spildet været 5,1 %, hvilket primært skyldes forskellen mellem den elektroniske vandmåler på værket og de enkelte forbrugeres målere, samt øget forbrug i forbindelse med de sprængninger og reparationer vi har haft. I øvrigt et meget fornuftigt og normalt tab i forhold til mange andre vandværker.
Som jeg fortalte på sidste generalforsamling, arbejder vi stadig med den systematiske vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. Konkret vil der i 2019 blive udskiftet hovedforsyningsledningerne i Toftemarksvej, hvor nogle beboere har klaget over manglende vandtryk, og det er desuden også en strækning, hvor anboringerne på hovedledningen er af en dårlig kvalitet. Vi har valgt at indbyde beboerne på Toftemarksvej til et orienterings/dialogmøde om den forestående udskiftning.

Som en vigtig ”finger” i systematisk vedligeholdelse er desuden også fokus på forsyningssikkerheden. Vi har derfor også budgetteret med og fået pris på etablering af en ekstra forsyningsledning til den vestre del af forsyningsområdet. Al forsyning foregår i dag alene gennem én enkelt forsyningsledning, som potentielt kan udelukke en stor del af vore forbrugere fra forsyning. Vi arbejder derfor med at få etableret en ny ringforbindelse som vil skulle forsyne fra Ridemandsmøllevej. Vi regner med at få dette etableret i 2019.
 
Også i 2018 har vi fået udskiftet 1/3 af vore vandmålere. I 2018 drejer det sig om 141 målere der er skiftet. Udskiftningen er et led i den løbende og lovpligtige udskiftning. I 2018 har vi skiftet den sidste 1/3, hvorefter der går 3 år inden vi skal i gang med udskiftning igen. Til den tid overvejes udskiftning til elektroniske målere.

I 2018 har vi projekteret og fået etableret forsyning til det nye projektområde på Fenris Alle. Der er tale om etablering af hovedforsyningsledninger til storparcellerne på Aalborg Kommunes projektområde. Storparcellerne sælges separat. Vi har fået alle udgifter betalt af Aalborg Kommune. I 2018 har vi desuden projekteret og etableret forsyning til et af projektområderne, som er solgt til Sennen Bolig. På projektområdet etableres 9 ejerboliger. Godthåb Vandværk har stået for projektering og etablering af forsyningsledninger på projektområdet. Vi har fået alle udgifter betalt af Sennen Bolig, og når byggeriet er færdigt får vi desuden betaling for tilslutningsafgiften for alle 9 boliger. Det som er udført i 2018 fremgår naturligvis også af vores regnskab. Tilslutningsafgiften vil først komme med i dette års regnskab. Sennen Bolig har desuden planer om at købe naboområdet, og ligeledes her etablere 9 ejerboliger. 

Jeg har i sidste uge talt med en anden udvikler, som har købt endnu en storparcel på Fenris Alle. Der er tale om et firma, som hedder Projektselskabet. De ønsker at etablere 20 boliger udformet som 4 rækker rækkehuse. Vi har fremsendt tilbud på etableringen af vandforsyning på dette projektområde også, og forventer at kunne gå i gang her i løbet af 2 måneder.

På værket er der lavet flere vandpejlinger i løbet af året, og vandspejlet ligger ca. 17,4 m. under terræn.  Det er små afvigelser, der måles. Vandspejlet ligger stabilt. Skyllerør til trykfiltre 1 og 2 er blevet udskiftet pga. tæring.
2-årig periodisk tilsyn er blevet udført af Aalborg kommune. Det blev bl.a. bemærket, at vi ikke havde fået installeret sikkerhedsalarm på værket (det er nu installeret).
Vi har i 2018 haft 2 ledningsbrud pga. tærede anboringsbøjler (Toftemarksvej 6 og Zincksvej 28). 
På Ridemandsmøllevej nr. 20 har vi haft en sprængning på en hovedledning, som var ført under huset. Dette medførte et erstatningskrav pga. vandskade i nr. 18 (betalt via vores forsikring.)
Hovedledningen er nu omlagt, så den ligger i vejen.

Vi har kortlagt vores ledningsnet elektronisk, men vi mangler stadig at få kortlagt en del stophaner. Arbejdet med lokaliseringen af stophaner pågår i 2019. 
 
I 2018 er der afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Vores vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand i en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark. Alle forbrugere har direkte adgang til at se de seneste analyseresultater via vores hjemmeside.
Gennem de 10 år, som det fælles vandværk har eksisteret, har jeg i beretningen fortalt om, at vi ønskede at arbejde for en giftfri by. Gennem den nye forening: grundvandssamarbejdet i Aalborg kommune, som Godthåb Vandværk er medlem af, har vi nu fået muligheden for at sætte skub i tankerne. Grundvandssamarbejdet har med Aalborg Kommune som sponsor, fået midler til at hjælpe de vandværker, som ønskede at komme med i en giftfri bykampagne. I den forbindelse har Godthåb Vandværk meldt sig som interesseret sammen med 6 andre vandværker i Aalborg Kommune. De første møder var af brainstorm-agtig karakter, da mål, midler og aktioner skulle debatteres. Der er til kampagnen allokeret kr. 150.000,- samt 3 personer – herunder en kommunikationsmedarbejder. Der er efter de første møder udarbejdet en designstrategi, og hovedoverskriften på kampagnen bliver ”Mit vand”. Det skal åbne øjnene for, at man faktisk har et ansvar for sit eget vand, og dermed forsøge at animere til at passe på det – mindre pisk – mere gulerod. De involverede værker kunne så melde in, hvilke virkemidler de ønskede at tage i anvendelse. Kampagnen er berammet til at starte på vandets dag den 22. marts 2019, og skal forløbe over 4 uger. Godthåb Vandværk har fået udarbejdet en pjece med information og en konkurrence. Pjecen omdeles sammen med førstkommende kirkeblad medio marts 2019. I samme kirkeblad vil vi have en banner, som opfordrer til at følge med på vores hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med nye ideer til at undgå sprøjtemidler, eller blot at passe på grundvandet. Vi har skrevet en artikel om kampagnen til Uge-Avisen, som vil bringe den i ugen op til den 22. marts. Der er herudover planer om, at samarbejde med skolernes 0-5 klasser om materiale/besøg på værket/deltagelse i undervisningen. Dette med start i det nye skoleår. Vi forsøger desuden at få en ”vand-bar” til byfesten, hvor vi også vil uddele materiale. Vi har planer om at få udarbejdet klistermærker til opklæbning på postkassen, hvis man ikke sprøjter i sin have. Vi har det bedste drikkevand man kan drømme om, og det skal vi værne om.
På bogholderisiden kan vi oplyse, at der udsendes 445 opkrævninger pr. kvartal, hvoraf de 397 nu betales via NETS. Det svarer til 89 %. Dette medfører naturligvis også, at vi få restancer for manglende betalinger.

Til slut vil jeg gerne takke vores vandværksbestyrer, Peter Lüchow samt Jakob Axelsen for arbejde med at få den daglige drift til at glide problemfrit på vores værk, samt for håndtering af sprængninger og opdatering af både værk og ledningsnet, samt målerudskiftning. En tak til vores kasserer, Hans Jørn Thomsen for arbejdet med finanserne, samt Poul Tradsborg for et godt samarbejde i 2018. 


Henrik Højlund Larsen
Formand