Nav visning søg

Navigation

Søg

Generalforsamling

 

 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk afholdt 17. marts 2022 i Ridemandsmølle, Godthåb.

Der var i alt fremmødt 9 medlemmer.

1. Valg af dirigent:

Formand Henrik Højlund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog Lone Daasbjerg som dirigent. Enstemmigt vedtaget.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dagsorden i følge vedtægterne.

Der var ingen fuldmagter.

 

2. Bestyrelsens (Formandens) beretning:

Formandens beretning for år 2021 ved den ordinære generalforsamling i Godthåb Vandværk den 17. marts 2022.

Godthåb Vandværk har i alt 525 forbrugere/medlemmer. I 2021 er der kommet 14 nye forbrugere til. Der er i 2021 udpumpet 58159 m3 og opkrævet 53367 m3 svarende til 101 m3 pr. husstand, hvilket er en lille men ikke signifikant stigning i forhold til sidste år. I forhold til det normale på ca. 125 m3 pr. husstand pr. år er dette meget fint. I 2021 har spildet været 9 %, hvilket primært skyldes forskellen mellem den elektroniske vandmåler på værket og de enkelte forbrugeres målere, samt øget forbrug i forbindelse med de reparationer og udskiftninger på ledningsnettet vi har haft. I øvrigt et normalt tab i forhold til andre vandværker.

Det er nu kun godt et halvt år siden vi sidst afholdt en udsat generalforsamling grundet Coronaen. Den 8. september 2021 havde vi den seneste generalforsamling.

Som jeg fortalte ved tidligere generalforsamlinger, arbejder vi stadig med den systematiske vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet. Konkret er der i 2021 blevet udskiftet hovedforsyningsledningerne i en del af Snebærvej, hvor nogle beboere har klaget over manglende vandtryk, og det er desuden også en strækning, hvor anboringerne på hovedledningen er af en dårlig kvalitet. Grundet nedlukningen af samfundet, kunne vi ikke indbyde de berørte beboere på Snebærvej til et orienterings-/dialogmøde om den forestående udskiftning, som det ellers var tilfældet ved tidligere udskiftninger. Vi udarbejdede derfor en folder til samtlige berørte forbrugere med informationsmateriale omkring udskiftningen, samt hvilke forholdsregler og muligheder den enkelte forbruger havde.

 

På den øverste del af Sportvænget har en beboer ønsket at få fældet træer mod Ole Jensen (naturligvis efter aftale med Ole Jensen). Det har betydet at vi også har fået fjernet en del ris og mindre træer på vores nye vandværksgrund for enden af Sportvænget.

I juli måned havde vi et stort brud på en eternitledning på Volstrupvej ud for smedjen. Der blev hurtigt lukket for vandet og vore entreprenører tilkaldt. Inden kl. 10 havde alle vand igen. Her i efteråret har vi desuden haft et større brud ud for Ridemandsmøllevej 40A, hvor der forsvandt en del vand, da afløbsrist var lige ved siden af.

I 2021 har vi haft en gennemgang af placeringen af hovedstophanerne på vores ledningsnet. Der er udarbejdet en lamineret tegning, som nu findes på værket, så den første der ankommer i forbindelse med en sprængning, kan danne sig et overblik over hvordan der mest optimalt aflukkes omkring sprængningen, så færrest bliver berørt.

Vi har i 2021 ikke haft egentlige ledningsbrud, men der er foretaget småreparationer forskellige steder på både værket og ledningsnettet.

Vi har kortlagt vores ledningsnet elektronisk, men vi mangler stadig at få kortlagt en del stophaner. Fra medio 2023 skal vores ledningsnet lægges ind i et nyt LER-system. Det betyder blandt andet, at svar tiden på LER-henvendelser reduceres fra de i dag 5 hverdage til 2 timer. I 2021 har vi haft møder med potentielle leverandører af løsninger, som kan opfylde kravene til svartider, formater og håndtering, og i løbet af 2022 indgås der aftale med den leverandør, som både teknisk og økonomisk er bedst for Vandværket.

I 2021 er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf to er afholdt med fysisk tilstedeværelse, samt to via TEAMS/Skype.

Vores vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand i en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark. Alle forbrugere har direkte adgang til at se de seneste analyseresultater via vores hjemmeside.

På bogholderisiden kan vi oplyse, at der udsendes 475 opkrævninger pr. kvartal, hvoraf de 429 nu betales via NETS. Det svarer til 90 %. Dette medfører naturligvis også, at vi få restancer for manglende betalinger.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2021.

Henrik Højlund Larsen

Formand

 

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Hans Jørgen Jørgensen spurgte til, hvor vandværkets grund ved Sportsvænget lå. Henrik forklarede det og forklarede, at der også var deklaration på 25 m zone.

Knud spurgte til opgørelse på antal hovedmålere og antal brugere. DVS sige, at der var flere husstande end hovedmålere. De tal som formanden oplyste er de reelle forbrugere.

Formandens beretning vedtaget.

 

3. Det reviderede regnskab forelæggelse til godkendelse.

Regnskabet uddelt på generalforsamlingen.

Hans Jørn Thomsen gennemgik regnskabet for 2021. Der var underskrevet af bestyrelsen og dirigenten.

Der var efterfølgende spørgsmål:


Knud: Vedrørende administration note 3, skal der jf. vedtægter fremgå, hvor stort honorar er til bestyrelsen, således at det kan godkendes af generalforsamlingen. Vil blive rettet fremover.  OK.

Kan foreningen investere i aktier m.v.. Vi investerer i forbedring af ledningsnet/vandværk.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Budgetforslag for 2022.

Hans Jørn Thomsen fremlagde forslag til budget for 2022.

Taget til efterretning.

 

5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Henrik Larsen og Peter Lüchow. Alle var villig til genvalg.

Alle genvalgt.

 

 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg var Knud Bech og Annie Tindahl Østergaard. Begge var villige til genvalg.

Anni skal spørges. PT spørger.  ( 20 03 22 Anni vel gerne).

Alle genvalgt

8. Valg af Revisor:

Lone villig til genvalg.

Valgt.

 

9. Eventuelt:

Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og takkede dirigenten.

Referent

Poul Tradsborg

 

 

 

 

 

 

Konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand                                  Henrik Højlund Larsen

Kasserer                                  Hans Jørn Thomsen

Vandværksbestyrer                  Peter Lüchow

Hjælper for do.                         Jakob Axelsen

Sekretær                                  Poul Tradsborg