Nav visning søg

Navigation

Søg

Historik

Godthåb Vandværk I/S

I 2015 udtræder Jørgen Olesen af bestyrelsen. I stedet vælges Jakob Axelsen.

I 2014 udstykkes 10 byggegrunde på Sportvænget (de gamle boldbaner). Den gamle boring på Sportvænget nedlægges. I stedet tildeler Aalborg Kommune vandværket et areal for enden af Sportvænget, som på sigt kan indrettes til boring og vandværk. Arealet på Kildevej - hvor det gamle Vestre Vandværk var placeret - afhændes til naboer.

I 2013 er der udskiftet 56 meter eternitledning, herunder nye stikledninger og målerbrønde på Lærkevej. På ny drøftet mulighed for at etablere ”giftfri by” kampagne i samarbejde med Godthåb Samråd. Arne Arild Knudsen udtræder af bestyrelsen. I stedet vælges Peter Lüchow. Carsten Tindahl Madsen afgår som revisor. I stedet vælges Hans Jørgen Jørgensen.

I 2012 er der etableret 55 meter ny forsyningsledning på Sportvænget fra Tostrupvej. Drøftet muligheden for eventuel at iværksætte en form for ”Giftfri By” kampagne.

I 2011 er der etableret forsyning til Møllemarken. I Ridemandsmøllevej er udskiftet 435 meter hovedledning, herunder 3 nye stophaner og 2 nye brandstandere.

I 2010 er der udarbejdet beredskabsplan til brug i tilfælde af uheld eller forureninger på værket eller ledningsnettet.

I 2009 medførte et større brud på Digesvalevej, at ledningsnettet samt stophaner (5 stk.) på strækningen fra Engblommevej blev udskiftet (150 meter). I efteråret og hen over vinteren blev alle vandure udskiftet.

 

Godthåb Søndre- og Vestre Vandværk

I 2008 besluttes det på ekstraordinære generalforsamlinger at sammenlægge Godthåb Søndre - og Vestre Vandværker pr. 1.1.2009. Benævnes herefter som Godthåb Vandværk. Til bestyrelsen vælges Henrik Højlund Larsen, Arne Arild Knudsen, Hans Jørn Thomsen, Jørgen Olesen og  Poul Tradsborg. 

I 2008 forlader Jan Mølgaard  og Poul Erik bestyrelsen. I stedet vælges Preben Baun Jensen og Jens Ole Nikolajsen.

I 2007 tilsluttes 16 andelsboliger og 8 parcelhusgrunde beliggende øst for Halvej. Indvendig renovering af vandværket med bl.a. maling og ny gulvbelægning færdiggøres. De sidste 25 m af forsyningsledningen i Ridemandsmøllevej udskiftes.

I 2006 afsluttes renoveringen af vandværkets installationer. 14 andelsboliger vest for Halvej, 7 andelsboliger på Ridemandsmøllevej og Guldbækvej 45 tilsluttes vandværket.

I 2005 flytter Hans Gade fra Godthåb og forlader dermed bestyrelsen. I stedet indtræder Jørgen Olesen.

I 2004 sættes iltindholdet i vandet op (EU-krav). Forsyningsledning i Ridemandsmøllevej udskiftes. Der mangler nu kun ca. 25 m at blive skiftet. I efteråret etablerer kommunen 2 strengssystem for tagvand og kloak i Digesvalevej, Lærkevej og Blishønevej. I den forbindelse fornyes stikledningerne under vejene til de enkelte huse. Stikprøvekontrol af vandmålere er udført og godkendt. Ny kontrol udføres i 2009.

I 2003 drøftes fjernstyring af vandværket, idet Verner Jensen er flyttet. Endvidere drøftet renovering af vandværkets bygning og installationer. Hjemmeside etableret i maj. Renovering af vandværket igangsættes med bl.a. nyt tagpap.

I 2002 drøftes fjernstyring af vandværket, idet Verner Jensen er flyttet. Endvidere drøftet renovering af vandværkets installationer. 

 

I 2001 beplantes grunden. Der etableres ny spildevandsledning i Ridemandsmøllevej. I den forbindelse udskiftes alle tværgående vandstik. Opmåling af kort udarbejdes af formanden.

I 2000 udvides bestyrelsen ifølge de nye vedtægter fra 3 til 5 medlemmer. 2 suppleanter fastholdes. Som nye bestyrelsesmedlemmer vælges Hans Gade og Jan Mølgaard.

I 1999 vedtages nye vedtægter og regulativ, træder i kraft 1.1.2000. Endvidere besluttes at der pr. 1.1.2000 opkræves via PBS.

I 1998 tilslutter vandværket sig vandforsyningsplanen, der er en samarbejdsplan om vandforsyning i det åbne land samt grundvandsbeskyttelse.

I 1997 udarbejdes vedtægter og regulativ.

I 1996 afgår Verner Jensen som kasserer. I stedet indtræder Hans Jørn Thomsen. Sekretariatet nedlægges – overtages af kassereren.

I 1995 udskiftes filtrene på vandværket og der etableres automatisk skyldning. Peder Andersen afgår som formand, i stedet indtræder Arne Knudsen. Det vedtages, at vandværkets love skal revideres.

I 1992 udarbejder Arne Knudsen kort over vandledningsnettet i samråd med Niels Aage Christensen og Verner Jensen.

I 1991 drøftes muligheden for opkrævning via PBS.

I 1990 besluttes at revidere vandværkets love.

I 1989 overgår opkrævning fra manuel til EDB (pr. 1.7.).

I 1988 vedtages at al betaling for vand afregnes efter vandur fra 1.1.1989.

I 1987 etableres tilslutningsledning til Aalborg Kommune med ventil i Zincksvej. Det vedtages at installere vandure.

I 1986 indgås overenskomst med Aalborg Kommune om kompensation for opkrævning af kloakafgifter.

I 1985 drøftes tanken om ressourceforsyning fra Aalborg Kommune.

I 1984 afgår Erik Schneider som revisor. I stedet vælges Jørn Jensen.

I 1983 opstår store problemer med restancer. Overlades til advokat.

I 1981 afhændes den gamle vandværksgrund. Der etableres betongulv under hydroforen i vandværket.

I 1979 forlænges vandledningen i Halvej fra fabrikshallen til Snebærvej. Det gamle vandværk nedlægges.

I 1978 lægges ny vandledning i Ericavej og Halvej til sydenden af  Zincks fabrikshal. Som ny revisor vælges Lennart Jönsson. Ny vandledning lægges også fra vandværket til Zincksvej. Ledningen lægges i sydsiden.

I 1977 er der forslag om etablering af  nødgenerator (el) for vandværket. Nyt forslag om sammenlægning med Aalborg Kommunes Vandværk.

I 1976 afgår Kaj Hansen som formand. I stedet vælges Peder Andersen. Bestyrelsen foreslår, at der opsættes vandure.

I 1975 droppes tanken om sammenlægning med Aalborg Kommunes Vandværk. Opkrævning af vandafgift pr. giro indføres.

I 1974 er der mange klager over urent vand. Filteranlæg etableres.

I 1973 drøftes sammenlægning af vandværket med Aalborg Kommunes Vandværk.

I 1972 etableres ny boring. Der kræves plads til vandur i nye huse. Aalborg Kommune indfører kloakafgifter på kr. 0.47 pr. m3. Vandforbruget fastsættes til 240 m3 pr ejendom. Som ny revisor vælges Erik Nielsen og Bent Schneider.

I 1970 tilmeldes 13 nye forbrugere. Klage over for lidt vand i sommermånederne.

I 1969 afgår Alfred Vestergaard som formand. I stedet vælges Kaj Hansen. Som revisorer vælges Aksel Rasmussen og Hans Pedersen.

I 1968 tilmeldes 7 nye forbrugere.

I 1967 tilmeldes 17 nye forbrugere.

I 1966 tilmeldes 15 nye forbrugere.

I 1965 afgår Niels Christensen som kasserer. I stedet vælges Verner Jensen. Der tilmeldes 15 nye forbrugere. Vandafgiften opkræves herefter kvartalsvis.

I 1964 tilmeldes 15 nye forbrugere. Kasserer Ernst Jensen afgår ved døden. I stedet vælges Niels Christensen som kasserer.

I 1963 etableres ny boring ved nuværende vandværk.

I perioden 1957 – 1963 tilmeldes 10 nye forbrugere.

I 1959 afgår Karl Nørgaard som formand. I stedet vælges Alfred Vestergaard.

I 1957 monteres en ekstra pumpe i vandværket. Kasseoverskud – kr. 368,94.

I årene 1952 – 1957 tilmeldes 7 nye forbrugere.

I 1956 indføres forbud mod havevanding i tidsrummet kl. 06.00 til 19.00.

I 1951 afgår Ejner Nielsen som formand. I stedet vælges Karl Nørgaard som formand.

I 1950 afgår A. Fuglsang som revisor. I stedet vælges Jens Støvring.

I 1949 tilmeldes 3 nye forbrugere, bl.a. Godthåb Østre Skole. Vandafgiften er kr. 115 årlig.

I 1947 tilmeldes 11 nye forbrugere.

I 1946 tilmeldes 6 nye forbrugere.

I 1945 vælges Nørgaard Nielsen og Christian Nielsen som revisorer.

I 1944 vælges Chr. Hansen som revisor.

I 1943 vælges købmand Ejner Nielsen som formand og som 2. revisor vælges A. Fuglsang.

I 1942 tilmeldes 30 nye forbrugere, medens nogle afgår – formentlig på grund af salg af ejendomme. Ny kasserer Ernst Jensen vælges.

I 1941, 18.april, var der generalforsamling, hvor loven for vandværket blev fremlagt og godkendt. (Denne lov var gældende, indtil den blev afløst af vedtægter pr. 1. januar 2000). Der tilmeldtes 2 nye forbrugere. 

Der var 17 forbrugere som tilsluttede sig vandværket i 1940. De boede alle langs nuværende Ridemandsmøllevej. Vandværket lå ved daværende Svenstrupvej  nord for Enebærvej – nuværende Ridemandsmøllevej nord for Engblommevej. Vandværket skulle være færdig 1. november 1940.

Efter møde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Quist som formand og Peder Christensen som kasserer. Som revisor valgtes slagtermester G. Jensen. Efter mødet blev entreprenør Julius Christiansen overdraget arbejdet med etablering af  vandværk og ledninger for kr. 9500.

13. august 1940 startes Godthåb Søndre Vandværk ved møde i Godthåb Forsamlingshus af en kreds af borgere. Der blev valgt en bestyrelse, som bestod af  tømmermester Jens Enggaard, arbejdsmand Peter Christensen og slagtermester Jens Quist.